OUR STORE CLOSED ON SEPTEMBER 18

Wraps, Cedar’s White, 10 oz.

$1.69

Cedar’s Bakery Wraps. 10 oz. 4 large wraps per bag. White.